Adatkezelési tájékoztató

Üdvözöljük, ez a http://intelligenetic.hu/ honlap adatkezelési tájékoztatója. Kérjük, mielőtt igénybe veszi a szolgáltatásainkat olvassa el figyelmesen ezt a tájékoztatót, amelyből megtudhatja azt, hogyan is kezeljük az Ön és a magzatának személyes adatait a prenatális teszt elvégzése során, illetve milyen módon is teljesítjük adatvédelmi jogi kötelezettségeinket.

1. Az adatkezelő megnevezése

Az adatkezelő neve:

INTELLIGENETIC KFT.

Az adatkezelő székhelye:

1138 Budapest, Népfürdő u. 22.,
Duna Tower Irodaház, B torony 15. emelet

Az adatkezelő e-mail címe:

Cégünk az adatkezelés során betartja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) előírásait. A GDPR szövege ezen a linken keresztül a linken keresztül elérhető az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén.

2. Az adatkezelések bemutatása

2.1. Adatkezelések

2.1.1.Prenatális teszt elvégzése

Az adatkezelés célja: Prenatális teszt elvégzése

Kezelt személyes adatok köre: az Ön neve, születési dátuma, neme, címe, telefonszáma és e-mail címe.

Kezelt személyes adatok különleges kategóriái: vérminta, mely tartalmazza az Ön DNS-ének (genetikai anyagának) és a terhességből származó DNS-nek a keverékét. Ez a teszt meghatározott kromoszóma-rendellenességeket szűr az Ön vérében lévő DNS vizsgálatával. A masszívan párhuzamos szekvenálásnak hívott technológia segítségével megszámolható minden vizsgált kromoszómáról és/vagy specifikus kromoszómarészről származó DNS mennyisége. A vizsgálatot elvégző adatfeldolgozó Illumina laboratóriuma a kapott mennyiségi adatokból egy elemzési módszer segítségével meghatározza, hogy a tesztelni kívánt állapotokra számítani lehet-e, vagy hiányoznak. A prenatális teszthez szükséges adatok: egyes terhesség vagy kettes ikerterhesség, javallat, klinikai adatok (terhességi kor és annak meghatározása, mintavétel dátuma, megjegyzések).

Az adatkezelés jogalapja: Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő személyes adatok különleges kategóriáit kezeli az adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett hozzájárulása [GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont]. Amennyiben nem adja meg a prenatális teszt elvégzéséhez szükséges adatokat, nem tudja igénybe venni a szolgáltatásainkat.

2.1.2. Maradék minta felhasználása

A maradék anonimizált mintákat, vagy a tesztvizsgálatból származó anonimizált genetikai és más információkat az adatfeldolgozó Illumina vagy megbízásából mások felhasználhatják minőség- ellenőrzés, laboratóriumi műveletek, laboratóriumi teszt fejlesztése, és laboratóriumi továbbfejlesztés céljából. Minden ilyen használat a hatályos jogszabályoknak megfelelően történik.

2.1.3. Tudományos kutatás

Az anonimizált módon kezelt maradék mintát, anonimizált egészségügyi információit, beleértve az anonimizált genetikai információkat, az adatfeldolgozó Illumina használhatja kutatási célzattal. Ez a fajta felhasználás kereskedelmi termékek és szolgáltatások fejlesztését eredményezheti. Ön nem fog kapni értesítést semmilyen specifikus felhasználásról és nem kap kompenzációt ezekért a felhasználásokért.

2.2. Az adatkezelés időtartama 2.2.1.Prenatális teszt elvégzése

  •   A prenatális teszt igénylési űrlapot, a díjbekérőt, valamint a prenatális teszt eredményeit tartalmazó leletet az Adatkezelő az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. § (1) bekezdése értelmében 30 évig őrzi.
  •   A prenatális teszt elvégzése után a maradék mintát az Illumina anonimizált módon kezeli, vagy megsemmisíti.

2.2.2. Maradék minta felhasználása

Ha a prenatális teszt elvégzése után rendelkezésre áll maradék minta, azt az adatfeldolgozó Illumina megsemmisíti, vagy anonimizált módon kezeli tovább.

2.2.3. Tudományos kutatásra való felhasználása

Ha a prenatális teszt elvégzése után rendelkezésre áll maradék mintát tudományos kutatásra használja az adatfeldolgozó Illumina, azt anonimizált módon teszi.

3. Adatfeldolgozók

3.1. Illumina Inc.
Az adatfeldolgozó neve:

Verinata Health, Inc.
a wholly-owned subsidiary of Illumina, Inc.

Az adatfeldolgozó postacíme:

800 Saginaw Drive, Redwood City, CA 94063, USA

Az adatfeldolgozó e-mail címe:

customerservice@illumina.com

Az adatfeldolgozó tevékenysége:

Prenatális teszt elvégzése

Az Illumina a prenatális teszt elvégzése érdekében szükséges mértékben megismerheti a prenatális teszt igénylési űrlapon szereplő személyes adatokat és a vizsgálat elvégzéséhez szükséges vérmintát. A vizsgálat után a maradék mintát anonimizálják vagy megsemmisítik.

Adatbiztonsági garanciák: Az Illumina Inc. vezetőit és munkavállalóit titoktartási kötelezettség és jogi felelősség terheli az e tevékenységük során megismert személyes adatok tekintetében. Cégünk a Illumina Inc.-cel a GDPR 28. cikk (3) bekezdése szerinti adatfeldolgozói szerződést kötött.

3.2. FedEx

Az adattovábbító neve:

Federal Express Corporation

Az adattovábbító postacíme:

Magyarország 2220 Vecsés, Lőrinci út 59. C. ép. 5. [...]

E-mail küldés az adattovábbítónak:

www.fedex.com/hu/customer/writefedex.html

Az adattovábbító tevékenysége:

A prenatális teszt elvégzéséhez vett mintáknak és kitöltött igénylési űrlapoknak az Adatkezelőtől az Illumina Inc.-hez történő szállítása.

Az adattovábbítás zárt postai küldemény formájában történik.

Adatbiztonsági garanciák: Az FedEx-et és munkavállalóit titoktartási kötelezettség és jogi felelősség terheli az e tevékenységük során megismert személyes adatok tekintetében.

4. Adattovábbítás harmadik országba

Az Illumina Inc.-nek a USA-EU keretmegállapodás alapján létrehozott adatvédelmi keretmegállapodás úgynevezett Privacy Shiled minősítéssel rendelkezik ezért a GDPR 45 cikk (1) bekezdése alapján személyes adatok továbbíthatók a részére.

5. Érintetti jogok

5.1. Tájékoztatáshoz való jog

A GDPR 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően kérelmére írásban vagy elektronikus úton tájékoztatást adunk:
-
arról, hogy milyen adatokat kezelünk Önről,
- az adatkezelés céljairól,

- azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokat átadhatjuk, – az adatkezelés időtartamáról,
- a jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.

5.2. Másolat kéréshez való jog

A GDPR 15. cikk (3) bekezdésének megfelelően kérelmére Cégünk az Ön személyes adatainak másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Ön által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja.

5.3. Helyesbítéshez való jog

A GDPR 16. cikkének megfelelően, kérelmére az Ön kérésének megfelelően módosítjuk, pontosítjuk a személyes adatát. A személyes adatok helyesbítésére egyébként a felhasználói profilon keresztül is lehetőséget biztosítunk.

5.4. Törléshez való jog

A GDPR 17. § alapján kérelmére töröljük a személyes adatát. A kérelmének teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatjuk meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek.

5.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)

A GDPR 18. cikk (1) bekezdése alapján Ön az alábbi esetben kérheti a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását)
- ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor a
zon időtartamig kérheti az adatok zárolását, amíg Cégünk ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;

- ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
- Cégünknek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön kéri az adatok zárolását jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

Cégünk zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át.

A korlátozást csak GDPR 18. cikk (2) bekezdése szerinti esetekben feloldani. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk.

5.6. Adathordozhatósághoz való jog

A GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése alapján jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően Cégünk biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítjuk a személyes adatait az Ön által meghatározott másik adatkezelőnek.

5.7. A joggyakorlás közös szabályai

A GDPR 12. cikk (3) bekezdésére figyelemmel a kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül teljesítjük a kérelmét. Erről az Ön által megadott elérhetőségen keresztül Önt értesítjük.

A GDPR 12. cikk (4) bekezdésére figyelemmel a kérelem megtagadása esetén Cégünk a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A GDPR 12. cikk (5) bekezdésére figyelemmel a joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben Cégünk az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel (így például ha az adatairól másolatot kér, akkor indokolt esetben az adathordozó költségét).

A GDPR 12. cikk (6) bekezdésével összhangban Cégünk fenntartja magának azt a jogot, hogy ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy Cégünk meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

6. Jogérvényesítési lehetőségek

6.1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárásának kezdeményezése

Amennyiben az Ön megítélése szerint Cégünk megsértett a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, vagy az adatkezelő jogellenes adatkezelést végez, akkor a Hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Hatóság elérhetősége:
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

6.2. Bírósághoz fordulás joga

Amennyiben az Ön megítélése szerint a Cégünk megsértett a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor a bírósági eljárást kezdeményezhet.

7. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

Amennyiben Cégünk módosítja az adatkezelési tájékoztatót, akkor erről a honlapon közleményt helyezünk el. Az értesítésben szerepelni fog az is, hogy a módosítás mely időponttól hatályos.